Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 10
   Truy cập trong ngày : 8
   Tổng số truy cập : 2368460
Tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều 5/30/2012 1:48:24 PM Dòng tiền hay còn gọi là ngân lưu là một chuỗi các khoản thu nhập hoặc chi trả (CFt) xảy ra trong một số thời kỳ nhất định.

GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN ĐỀU

2.1.1. Khái niệm dòng tiền

Dòng tiền hay còn gọi là ngân lưu là một chuỗi các khoản thu nhập hoặc chi trả (CFt) xảy ra trong một số thời kỳ nhất định.

Ví dụ: Tiền thuê nhà của một người thuê nhà hàng tháng phải trả 2 triệu đồng trong thời hạn một năm chính là dòng tiền bao gồm 12 khoản chi trả hàng tháng.

Dòng tiền bao gồm các khoản chi trả thường được gọi là dòng tiền ra (outflows)

Dòng tiền bao gồm các khoản thu nhập được gọi là dòng tiền vào (inflows). Hiệu số giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra là dòng tiền ròng (net cash flows).

2.1.2. Dòng tiền đều (annuity)

Là dòng tiền bao gồm các khoản bằng nhau xảy ra qua một số thời kỳ nhất định. Dòng tiền đều được phân chia thành: Dòng tiền đều thông thường (ordinary annuity): xảy ra ở cuối kỳ; Dòng tiền đều đầu kỳ (annuity due): xảy ra ở đầu kỳ; Dòng tiền đều vô hạn (perpetuity): xảy ra ở cuối kỳ và không bao giờ chấm dứt.

Ví dụ:

Dòng tiền đều đầu kỳ: Bạn gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm, lĩnh lãi theo định kỳ hàng năm với kỳ lãi đầu tiên nhân ngay khi gửi tiền. Như vậy thu nhập của bạn là một dòng tiền đều đầu kỳ bao gồm 5 khoản, mỗi khoản có giá trị 24 triệu đồng.

Dòng tiền đều cuối kỳ: Bạn gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm, lĩnh lãi theo định kỳ hằng năm với lãi kỳ đầu tiên nhận một năm sau khi gửi tiền. Khi đó thu nhập của bạn là một dòng tiền đều cuối kỳ bao gồm 5 khoản, mỗi khoản trị giá 24 triệu đồng.

Dòng tiền đều xảy ra ở cuối kỳ và không bao giờ chấm dứt: Bạn dùng 200 triệu đồng để mua cổ phiếu ưu đãi của công ty cổ phần và hàng năm hưởng cổ tức cố định là 12%. Thu nhập của bạn là một dòng tiền đều vô hạn bao gồm các khoản tiền trị giá 24 triệu đồng nhận được hàng năm mãi mãi (giả định rằng hoạt động của công ty tồn tại mãi mãi và hàng năm công ty đều có lợi nhuận để trả cổ tức ưu đãi cho bạn).

2.2. Thực hành với excel

2.2.1. Giá trị hiện tại và tương lai của dòng tiền đều.

a. Giá trị tương lai của dòng tiền đều

Giá trị tương lai của dòng tiền đều bằng tổng giá trị tương lai của từng khoản tiền C xảy ra ở từng thời điểm khác nhau quy về cùng một mốc tương lai là thời điểm n.

Để xác định giá trị tương lai của dòng tiền đều bao gồm n khoản tiền C, trước hết bạn cần phải xác định được giá trị tương lai của từng khoản tiền C sau đó tổng cộng toàn bộ các giá trị tương lai ấy lại với nhau ta được kết quả cần tìm.

Công thức tính giá trị tương lai của dòng tiền: FVn = C[(1+i)n – 1]/i                     (2.1)

Trong đó:

            FVn: Giá trị tương lai của dòng tiền tại thời điểm n

            C: Là khoản thu nhập hoặc chi trả xảy ra mỗi thời kỳ

            i: lãi suất mỗi thời kỳ

            n: số kỳ của dòng tiền

Để minh họa cách tính FV cho dòng tiền đều trong excel chúng ta xét một ví dụ sau:

Ví dụ 3: Giả sử bạn bỏ ra 80$ định kỳ để gửi ngân hàng. Ngân hàng trả lãi cho bạn 6%/ tháng và bạn bắt đầu gửi khoản đầu tiên vào thời điểm 1 tháng sau kể từ bây giờ. Hỏi sau 5 tháng số tiền bạn có được là bao nhiêu?

 Chúng ta sẽ tính toán giá trị tương lai của dòng tiền đều này bằng ba cách khác nhau: đầu tiên tính giá trị tương lai bằng cách sử dụng chu kỳ thời gian, mỗi một cột trong excel sẽ tương ứng với một kỳ; thứ 2 chúng ta sử dụng công thức tính giá trị tương lai; và cuối cùng là sử dụng hàm FV của excel.

PV dong tien deu.jpg

Hình 3: Cách tính giá trị tương lai của dòng tiền đều

Cụ thể cách tính giá trị tương lai của dòng tiền đều trong excel như sau:

1. Nhập dữ liệu đầu vào: Dữ liệu đầu vào được nhập vào vùng B4:B6  bao gồm số tiền nộp mỗi kỳ, lãi suất chiết khấu và số kỳ tính lãi.

2. Tính giá trị tương lai bằng cách sử dụng các chu kỳ thời gian

Chúng ta tạo các kỳ thời gian từ 0 đến 5, nhập giá trị phải nộp hàng kỳ, tính toán giá trị tương lai của dòng tiền qua các kỳ và cộng tổng các giá trị tương lai này ta được kết quả cuối cùng.

  • Các kỳ: nhập các kỳ từ 0 đến 5 vào vùng dữ liệu B9:G9
  • Dòng tiền phải nộp từng kỳ: Nhập giá trị 0 vào ô B10, nhập =$B$4 vào ô C10 và copy tới các ô còn lại trong vùng dữ liệu: B10:G10.
  • Giá trị tương lai của dòng tiền qua các kỳ được tính bằng công thức: FVn = C(1+i)^(n-k), trong đó k là kỳ hiện tại. Tại ô B11 nhập: =B10*(1+$B$5)^($B$6-B9) và copy công thức này cho vùng dữ liệu B11:G11.
  • Giá trị tương lai của dòng tiền đều bằng tổng giá trị tương lai của mỗi dòng tiền qua các kỳ. Tại ô G12 nhập =SUM(B11:G11), nhấn enter ta được giá trị tương lai của dòng tiền là: 450.97$.

3. Tính giá trị tương lai của dòng tiền đều sử dụng công thức: FV = C[(1+i)^n-1]/i. Tại ô B15 nhập =B4*((1+B5)^B6-1)/B5. Nhấn enter ta có giá trị tương lai của dòng tiền giống như cách tính ở phần trên.

4. Tính giá trị tương lai của dòng tiền đều sử dụng hàm FV của excel.

Hàm FV(rate, nper,pmt,pv,type)

Trong đó:

  rate: lãi suất chiết khấu

  nper: số kỳ tính lãi hay tổng các thời hạn thanh toán

  pmt: khoản thanh toán mỗi thời hạn bao gồm cả gốc và lãi

  pv: giá trị hiện tại (Chúng ta sẽ bỏ biến này khi sử dụng hàm)

  type: là 0 hoặc 1-xác định thời gian thanh toán

    Type = 0: thanh toán mỗi đầu thời hạn

    Type = 1: thanh toán mỗi cuối thời hạn.

Tại ô B18 nhập =-FV(B5,B6,B4,0). Nhấn Enter được kết quả cuối cùng.

Vậy thông qua cả 3 cách tính chúng ta đều có kết quả là 450.97$.

b. Giá trị hiện tại của dòng tiền đều

Chúng ta đã biết cách tính giá trị tương lai của dòng tiền đều trong tương lai, giờ đây nếu muốn biết số tiền bạn bỏ ra hàng tháng từ bây giờ cho đến cuối năm hay đến một thời điểm nào đó thực ra nó đáng giá bao nhiêu ở thời điểm hiện tại? Khi đó bạn phải tính được giá trị hiện tại hay hiện giá của dòng tiền đều này.

Hiện giá của dòng tiền đều bằng tổng hiện giá của từng khoản tiền ở từng thời điểm khác nhau. Để xác định hiện giá của dòng tiền đều, trước hết bạn phải xác định được hiện giá của từng khoản tiền ở từng thời điểm khác nhau, sau đó cộng tổng các hiện giá đó lại với nhau.

Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều:

PV0 = C[1-1/(1+i)^n]/i                                                          (2.2)

Trong đó:

PV: Giá trị hiện tại của dòng tiền đều

C: Là khoản thu nhập hoặc chi trả xảy ra mỗi thời kỳ

            i: lãi suất mỗi thời kỳ

            n: số kỳ của dòng tiền

Ví dụ4: Hàng tháng bạn đều trích thu nhập của mình để gửi vào ngân hàng một số tiền là 80$. Lãi suất ngân hàng trả cho bạn mỗi tháng là 6%. Vậy toàn bộ số tiền bạn gửi sau 5 tháng đáng giá bao nhiêu ở thời điểm hiện tại?

Chúng ta sẽ tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền đều này bằng ba cách khác nhau: đầu tiên tính giá trị hiện tại bằng cách sử dụng chu kỳ thời gian, mỗi một cột trong excel sẽ tương ứng với một kỳ; thứ 2 chúng ta sử dụng công thức tính giá trị hiện tại; và cuối cùng là sử dụng hàm PV của excel.

pv dongtiendeu.jpg

Hình 4: Cách tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều

Cụ thể cách tính giá trị tương lai của dòng tiền đều trong excel như sau:

1. Nhập dữ liệu đầu vào: Các khoản phải nộp mỗi kỳ, lãi suất chiết khấu, số kỳ tính lãi được nhập vào vùng dữ liệu B4:B6.

2. Tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều bằng cách sử dụng chu kỳ thời gian

Tạo các kỳ thời gian từ 0 đến 5, nhập giá trị phải nộp hàng kỳ, tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền qua các kỳ và cộng tổng các giá trị hiện tại này ta được kết quả cuối cùng.

  • Các kỳ: nhập dữ liệu các kỳ từ 0 đến 5 vào vùng dữ liệu B9:G9.
  • Dòng tiền phải nộp từng kỳ: Nhập giá trị 0 vào ô B10, nhập =$B$4 vào ô C10 và copy tới các ô còn lại trong vùng dữ liệu: B10:G10.
  • Giá trị hiện tại của dòng tiền qua các kỳ được tính bằng công thức: PV = C/(1+i)^n, trong đó n = 0,1,…,5. Tại ô B11 nhập: =B10/(1+$B$5)^B9 và copy công thức này cho vùng dữ liệu B11:G11.
  • Giá trị hiện tại của dòng tiền đều bằng tổng giá trị hiện tại của mỗi dòng tiền qua các kỳ. Tại ô G12 nhập =SUM(B11:G11), nhấn enter ta được giá trị hiện tại của dòng tiền là: 336,99$

3. Tính giá trị hiện tại của dòng tiền bằng cách sử dụng công thức: PV = C[1-1/(1+i)^n]/i. Tại ô B15 nhập =B4*(1-1/(1+B5)^B6)/B5. Nhấn enter ta có giá trị hiện tại của dòng tiền giống như cách tính ở phần trên.

4. Tính giá trị hiện tại của dòng tiền bằng cách sử dụng hàm PV của excel.

Hàm PV(rate, nper,pmt,fv,type)

Trong đó:

  rate: lãi suất chiết khấu

  nper: số kỳ tính lãi hay tổng các thời hạn thanh toán

  pmt: khoản thanh toán mỗi thời hạn bao gồm cả gốc và lãi

  fv: giá trị tương lai, số dư sau thời kỳ thanh toán cuối cùng

       (Chúng ta bỏ biến này khi sử dụng hàm)

  type: là 0 hoặc 1-xác định thời gian thanh toán

    Type = 0: thanh toán mỗi đầu thời hạn

    Type = 1: than toán mỗi cuối thời hạn.

Tại ô B18 nhập: =-PV(B5,5,B4,0). Nhấn enter ta được giá trị hiện tại của dòng tiền là 336,99$.

Nguyễn Văn Minh - Trường ĐH Thành Đông Tag :    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,
Share |
Phản hồi (0)
Hiển thị 0 trong 0 phản hồi  


Viết phản hồi
 
Hỗ trợ trực tuyến
Giải đáp thông tin khóa học
Giải đáp thông tin khóa học
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Bán ra
AUD 17134.45
CAD 17924.74
CHF 23288.49
DKK 3468.39
EUR 25528.17
GBP 32795.7
HKD 2892.1
INR 347.62
JPY 209.4
KRW 20.83
KWD 76824.5
MYR 5737.75
NOK 2792.84
RUB 385.07
SAR 6164.16
SEK 2808.47
SGD 16712.31
THB 651.82
USD 22320
Nguồn Vietcombank  
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔNG
Số 3, Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương
Điện thoại: 0320 355 9666 - Fax: 03203 680 222. Hotline: 0973990362 (Ths Minh)
Website: Http://tdc.thanhdong.edu.vn; Http://thanhdong.edu.vn


OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang